Koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu

wsparcie podczas zagranicznych podróży służbowych

Dla kogo?

Koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu
Osobowe

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą wynosi aż do 100 000 euro

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Polski jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • prowadzisz firmę i Twoi pracownicy często wyjeżdżają w delegacje służbowe,
 • organizujesz grupowe wyjazdy zagraniczne,
 • wyjeżdżasz z drużyną na zagraniczne zawody sportowe,
 • organizujesz zgrupowania i treningi za granicą Polski.

Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o:

Co ubezpieczamy?

Koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu
Osobowe

Pokryjemy koszty badań diagnostycznych i ambulatoryjnych

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu obejmuje:
 

 • pobyt w szpitalu, leczenie i operacje,
 • transport z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, transport pomiędzy placówkami medycznymi w kraju pobytu oraz koszty transportu ze szpitala do miejsca pobytu za granicą,
 • zakup niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza,
 • zakup środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy,
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej,
 • leczenie stomatologiczne oraz leczenie związane z ciążą,
 • koszty kontynuacji podróży ubezpieczonego,
 • transport zwłok lub koszty kremacji i przewiezienia prochów ubezpieczonego do kraju stałego pobytu albo kremacji i pogrzebu za granicą.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu
Osobowe

Zwrócimy Ci koszty anulowania noclegu lub biletu podróżnego z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, uniemożliwiających podróż np. nagłego zachorowania czy wypadku

Możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli :

 

 • jesteś w zagranicznej delegacji służbowej i potrzebujesz natychmiastowej pomocy medycznej,
 • w razie wypadku za granicą będziesz potrzebował transportu z miejsca wypadku do placówki medycznej lub między placówkami medycznymi,
 • z powodu ostrego stanu zapalnego konieczne będzie leczenie stomatologiczne,
 • wyjechałeś w delegację i nasiliły się u Ciebie objawy choroby przewlekłej,
 • jesteś zawodowym kierowcą i nagła choroba uniemożliwia Ci dalszą podróż,
 • kiedy zostaniesz okradziony lub zagubisz dokumenty.

Co nas wyróżnia?

Koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu
Osobowe

W razie wypadku za granicą – opłacimy koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej

Dbamy o Twój spokój:

 

 • dajemy Ci możliwość ubezpieczenia kosztów leczenia, które są spowodowane uprawianiem sportów za granicą – zarówno amatorsko, jak i wyczynowo,
 • ubezpieczymy Twój sprzęt sportowy, a także pozostały bagaż,
 • zapłacimy za naprawę okularów korekcyjnych,
 • ubezpieczymy elektroniczny sprzęt służbowy od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia,
 • w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego pracownika, pokryjemy koszty transportu osoby delegowanej na zastępstwo.

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

  Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO); oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 22 ust. 2 lit. c RODO; marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług; ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie przez niego roszczeń; ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań; reasekuracji ryzyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym podmiotom przeprowadzającym likwidację szkody, firmom windykacyjnym i agentom ubezpieczeniowym.

  W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione lub przekazane do takiego państwa trzeciego, w tym również do państwa niezapewniającego, według Komisji Europejskiej, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (bez podania danych osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie umowy ubezpieczenia). Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

  W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody, decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), w zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia, na podstawie danych, tj.: data urodzenia, rok uzyskania prawa jazdy, przebieg ubezpieczenia (szkodowość), przedmiot ubezpieczenia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Ocena ryzyka ma wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

  Wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka. Przysługuje Pani/Panu prawo do zakwestionowania decyzji podjętych w sposób zautomatyzowany, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez pracownika administratora).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.