Wiener i Compensa - połączeni. Informacja o zmianie właściciela marki Wiener - przejdź do szczegółów >

Informacje

Podstawowe informacje

 • Czym jest RODO?

  RODO czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. GDPR czyli General Data Protection Regulation) stanowi jednolity akt prawny dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, regulujący przetwarzanie danych osobowych na jej obszarze.
  W poniższym informatorze postaramy się przybliżyć podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych oraz prawa i obowiązki, wynikające z nowej europejskiej regulacji. Jeśli chcieliby Państwo pogłębić wiedzę z zakresu zasad ochrony danych, zapraszamy do lektury Rozporządzenia (RODO), którego pełny tekst w preferowanej wersji językowej można znaleźć na stronie eur-lex.europa.eu

 • Co to są dane osobowe?

  Zgodnie z RODO, dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Takimi informacjami są np.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, NIP, ale także dane o lokalizacji danej osoby lub czynniki określające jej fizyczną, genetyczną czy kulturową tożsamość. Dane osobowe to otwarty katalog informacji, który kształtowany jest w zależności od okoliczności. W niektórych sytuacjach imię i nazwisko „Jan Kowalski” będzie stanowiło daną osobową, a w innych nie. Jeżeli na przykład jesteśmy przedsiębiorcą z branży telekomunikacyjnej, posiadającym miliony klientów – same imię i nazwisko „Jan Kowalski” nie będzie stanowiło informacji, dzięki której można zidentyfikować konkretną osobę. Gdybyśmy mieli jednak do czynienia z pracodawcą, zatrudniającym 20 pracowników, w tym jednego „Jana Kowalskiego”, to wówczas imię i nazwisko jest dla pracodawcy jednoznaczne i pozwoli na zidentyfikowanie danej osoby fizycznej. Powyższe oznacza, że zakres danych, które mogą zostać uznane za dane osobowe nie jest stały i zależy od kontekstu, w którym dane osobowe są przetwarzane.
  W działalności Wiener TU S.A Vienna Insurance Group jako towarzystwa ubezpieczeń zdecydowana większość informacji, które uzyskujemy w związku z prowadzoną działalnością tj. zawieraniem umów ubezpieczenia i likwidacją szkód stanowią dane osobowe.

 • Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

  Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie operacje, jakie są wykonywane na danych osobowych, od momentu ich pozyskania do momentu ich usunięcia. Pojęcie przetwarzania danych jest pojęciem bardzo szerokim, gdyż obejmuje nie tylko samo pozyskiwanie danych, ale również m.in. ich utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przeglądanie, modyfikowanie czy przechowywanie, a nawet usunięcie. W naszej działalności pozyskiwanie danych osobowych jest niezbędne. Bez nich nie możemy realizować usług w ramach umów ubezpieczenia.

 • Do kogo znajduje zastosowanie RODO?

  RODO znajduje zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, w tym osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zasady ochrony danych wynikające z RODO, dotyczą więc np. klientów, poszkodowanych, kontrahentów, współpracowników i wszystkich innych osób fizycznych, współpracujących z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, których dane osobowe przetwarzane są w formie elektronicznej lub dokumentacji papierowej.

 • Kim jest Administrator Danych Osobowych ?

  Administrator Danych Osobowych (ADO) to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ADO ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Możemy powiedzieć, że ADO sprawuje „władztwo nad danymi”, które pozyskał.
  Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group jest administratorem danych osobowych pozyskanych np. w związku z zawieranymi umowami ubezpieczenia czy likwidowanymi szkodami.
  O tym, że Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group jest administratorem danych osobowych zostaną Państwo powiadomieni poprzez stosowne klauzule informacyjne, zamieszczone w umowach ubezpieczenia, formularzach kontaktowych czy podczas kontaktu z naszą infolinią.

 • Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

  Inspektor Ochrony Danych (IOD) wyznaczany jest przez ADO, na podstawie kwalifikacji zawodowych i wiedzy fachowej w obszarze ochrony danych osobowych. IOD między innymi monitoruje przestrzeganie RODO w organizacji. Jest także łącznikiem pomiędzy ADO, a organem nadzorczym oraz punktem kontaktowym dla klientów, we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
  Z Inspektorem Ochrony Danych w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group można się kontaktować pisząc na adres e-mail: iod@wiener.pl.

 • Jak w Wiener chronimy dane osobowe?

  Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group jest instytucją działającą na rynku finansowym pod ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Z uwagi na to, że nasza działalność prowadzona jest w oparciu o pozyskane dane osobowe, już od wielu lat dbamy o właściwe ich zabezpieczenie i dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych. Posiadamy odpowiednio zaprojektowane procesy, przygotowane procedury oraz zabezpieczenia technologiczne, pozwalające na zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa Państwa danych. Już na etapie projektowania produktów, systemów czy procedur, w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group analizujemy, jak w sposób możliwie bezpieczny przetwarzać Państwa dane osobowe. Swoimi doświadczeniami wymieniamy się z przedstawicielami branży ubezpieczeniowej, działając w grupie ekspertów ds. ochrony danych osobowych przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jakie prawa mają osoby, których dane przetwarza Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group?

Nasi klienci na podstawie dotychczasowych przepisów, odnoszących się do ochrony danych osobowych, mieli możliwość realizacji przysługujących ich praw jeszcze przed wdrożeniem RODO.
Prawa osób, których dane dotyczą zostały uregulowane w rozdziale III RODO. Rozdział ten jest ważny dla nas, jak i dla Państwa. Jakie prawa przysługują więc Państwu zgodnie z RODO?

Zapoznaj się ze szczegółami

 • Prawo do informacji

  Zgodnie z artykułami 13 i 14 RODO każdej osobie, od której pozyskujemy dane osobowe lub której dane pozyskaliśmy, jesteśmy zobowiązani przedstawić tzw. klauzulę informacyjną. Klauzula ta stanowi swoistą metryczkę, dotyczącą zasad, według których dane osobowe będą przetwarzane.
  Klauzule najczęściej znajdują się na drukach lub formularzach, które są wykorzystywane do pozyskiwania danych osobowych tak, aby mieli Państwo możliwość zapoznać się z zasadami i prawami w zakresie ochrony danych, podczas zbierania przez Wiener Państwa danych osobowych.
  Jeżeli potrzebujecie bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza lub mailowo iod@wiener.pl.

 • Prawo dostępu do danych

  Zgodnie z artykułem 15 RODO, ADO jest zobowiązany zapewnić Państwu dostęp do Państwa danych osobowych. Kontaktując się z administratorem powinniście Państwo uzyskać informacje, czy przetwarzane są Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim celu, jakie kategorie danych są przetwarzane, kim są odbiorcy Państwa danych. Administrator musi także ujawnić, jak długo będzie przechowywał Państwa dane lub wskazać kryteria ustalania tego okresu. W przekazanej odpowiedzi administrator musi także poinformować o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania. Ponadto obowiązkiem administratora jest przekazanie Państwu informacji o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru. Przygotowana odpowiedź musi zawierać także informacje o tym, skąd administrator posiada Państwa dane, jeżeli nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa. Bardzo ważnym aspektem jest także informacja czy posiadane dane są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Niezbędne jest także przekazanie informacji, czy pozyskane dane przekazywane będą do innego kraju lub organizacji międzynarodowej.

  Co na to Wiener?
  Możliwość uzyskania pełnej informacji na temat przetwarzanych przez Wiener danych nie jest niczym nowym. Dotychczas osoby, których dane były przetwarzane w Wiener, także mogły wystąpić z wnioskiem o pełną informację na temat przetwarzanych danych osobowych. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza lub mailowo iod@wiener.pl.

 • Prawo do sprostowania danych

  Zgodnie z artykułem 16 RODO mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych tj. w sytuacji, gdy dane są nieaktualne lub zostały błędnie zarejestrowane, mogą się Państwo zwrócić do ADO o ich sprostowanie. Działanie takie powinno być rozumiane jako jeden z elementów odpowiedniego zabezpieczenia danych. Dla przykładu należy podać kwestię aktualizacji adresu do korespondencji, aby przeznaczone dla Państwa informacje nie zostały przekazane w niepowołane ręce.

  Co na to Wiener?
  Możliwość zmiany danych osobowych w Wiener to jedno z podstawowych praw i obowiązków naszych klientów. Tylko aktualne dane osobowe pozwalają na szybki kontakt z naszej strony oraz właściwą wysyłkę korespondencji, a także prawidłową realizację usług. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza lub mailowo kontakt@wiener.pl.

 • Prawo do bycia zapomnianym

  Zgodnie z artykułem 17 RODO mają Państwo prawo dostępu do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Każda osoba, której dane przetwarza administrator ma prawo żądać, aby jej dane zostały usunięte. Administrator ma obowiązek te dane usunąć, jeżeli ustały podstawy, pozwalające mu na dalsze przetwarzanie danych czyli np. jeśli wyłączną podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby. Dane mogą być przetwarzane do momentu, gdy osoba swojej zgody nie wycofa. Administrator ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe nawet, jeżeli złożycie wniosek o ich usunięcie, jeżeli nie ustał cel ich przetwarzania. To oznacza, że prawo to nie jest prawem bezwzględnym. Oczywiście w takim przypadku administrator musi udzielić Państwu wyczerpującej informacji, dlaczego nie przychylił się do Państwa wniosku i z jakiego powodu nie zgadza się na usuniecie danych. Dla przykładu należy podać, że nie możemy usunąć Państwa danych osobowych dzień po zakończeniu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, gdyż dane te mamy prawo przetwarzać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zawartej umowy.

  Co na to Wiener?
  Wiener przetwarza Państwa dane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia. Pochodnymi tego procesu jest przygotowanie oferty ubezpieczeniowej, świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, likwidacja szkody czy ewentualnie windykacja nieopłaconej składki.
  W Wiener opracowaliśmy politykę retencji danych, gdzie określiliśmy ramy czasowe w jakich możemy przetwarzać Państwa dane. Każdorazowo złożony przez Państwa wniosek jest procedowany przez wyspecjalizowany do obsługi tego rodzaju zapytań zespół specjalistów. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza lub mailowo iod@wiener.pl.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Zgodnie z artykułem 18 RODO mają Państwo prawo do ograniczania przetwarzania danych. Prawo do ograniczenia przetwarzania może być zgłoszone w przypadku gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres, pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Co na to Wiener?
  Jeżeli otrzymamy wniosek klienta, z którego wynika żądanie ograniczenia przetwarzania danych lub Wiener powinien ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, prawo to zostanie oczywiście wykonane przy użyciu możliwych środków technicznych lub organizacyjnych. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza lub mailowo iod@wiener.pl.

 • Prawo do przeniesienia danych

  Zgodnie z artykułem 20 RODO mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się w systemach informatycznych ADO. Na Państwa wniosek administrator jest zobowiązany do zebrania przetwarzanych danych w ustrukturyzowanym pliku oraz przekazanie pliku osobie, której dane dotyczą lub na jej wniosek przesłanie danych bezpośrednio do innego administratora danych. W pliku znajdą się jedynie te dane, które osoba dostarczyła administratorowi.

  Co na to Wiener?
  Jeżeli otrzymamy od Państwa wniosek, z którego wynika, że chcą Państwo, aby wcześniej uzyskane dane przekazać w ustrukturyzowanym pliku do Państwa lub bezpośrednio do wskazanego administratora, wniosek zostanie oczywiście zrealizowany. Dane zostaną przygotowane i przekazane np. w pliku csv na wskazany adres. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi, że przeniesienie danych do innego administratora nie oznacza ich usunięcia z baz Wiener. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza lub mailowo iod@wiener.pl.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Zgodnie z artykułem 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu. W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Zgodnie z RODO administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Posiadacie także Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora.

  Co na to Wiener?
  Jeżeli otrzymamy wniosek klienta, z którego wynika, że wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, wniosek zostanie rozpatrzony, a Państwo zostaniecie powiadomieni o sposobie jego rozpatrzenia. Na czas rozpatrywania wniosku ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza lub mailowo iod@wiener.pl.

 • Prawo do decyzji ludzkiej

  Zgodnie z artykułem 22 RODO mają Państwo prawo do tzw. decyzji ludzkiej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji zautomatyzowanej (w tym profilowaniu), jeżeli decyzja taka wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Mają Państwo możliwość złożenia wniosku o podjęcie decyzji ludzkiej i zakwestionowania decyzji, która została podjęta automatycznie. W Wiener proces ten częściowo dotyczy ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni w klauzuli informacyjnej.

  Co na to Wiener?

  Jeżeli w procesach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Wiener znajdują się takie, gdzie decyzje będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, na Państwa wniosek, Wiener raz jeszcze podejmie stosowną decyzję, bez stosowania automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza lub mailowo iod@wiener.pl.

Kontakt w sprawie danych

 • Jak się z nami skontaktować

  Zdajemy sobie sprawę, jak ważnym aspektem jest ochrona, edukacja i wiedza dotycząca danych osobowych. Żadne z przesłanych zapytań nie zostanie pozostawione bez odpowiedzi. Tak jak do tej pory możecie kontaktować się z nami wysyłając korespondencję tradycyjną na nasz adres Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A lub korzystając z ogólnego adresu e-mail: kontakt@wiener.pl. Do Państwa dyspozycji jest także nasza infolinia, tel.: 22 469 69 69, czynna od poniedziałku do piątku od 8 do 18. Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem formularza  www. Pamiętajcie Państwo także o możliwości kontaktu z inspektorem ochrony danych iod@wiener.pl, którą jest Pani Milena Artych.

 • Jak długo trwa realizacja wniosku?

  Państwa wniosek (tzw. prawo osób, których dane dotyczą) postaramy się rozpatrzeć niezwłocznie. Jednakże zgodnie z zapisami artykułu 12 RODO maksymalnym czasem na jego realizację jest okres miesiąca od daty otrzymania. Termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

 • W jaki sposób udzielimy odpowiedzi?

  Informacja będąca realizacją zapytania w trybie artykułu 15 RODO (tzw. prawo dostępu do danych) przekazywana będzie przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group pisemnie – listem poleconym na wskazany przez Państwa adres. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych. Na Państwa wyraźną prośbę informację będziemy mogli wysyłać także pocztą elektroniczną. Informacji w trybie artykułu 15 nie będziemy udzielali telefonicznie – także dla bezpieczeństwa Państwa danych.
  W przypadku ogólnych pytań, dotyczących danych osobowych lub realizacji wniosku o przeniesienie danych, będziemy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli oczywiście taka forma kontaktu będzie dla Państwa satysfakcjonująca i wyrazicie Państwo na nią zgodę.

Produkty