dla akcjonariuszy dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 ksh, zwołuje na dzień 10 maja 2023 r. na godz. 10.30 w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group.

Warsaw, 21 April 2023

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, Vienna A-1010, Austria

The Management Board of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group on the basis of art. 399 § 1 and art. 402 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies, convenes on 10 May 2023 at 10.30 AM at the headquarters of the Company in Warsaw at Wołoska Street 22A, the Annual General Meeting (AGM) of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, with the following agenda:

 1. Opening of the Annual General Meeting.
 2. Passing on a resolution on the election of the Chairman of the Annual General Meeting.
 3. Confirming the validity of convening the Annual General Meeting and its capability to pass resolutions.
 4. Passing on a resolution on approval of the agenda.
 5. Passing on a resolution regarding accepting the Report of the Supervisory Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group on activity in 2022 and the assessment of the financial statement for the financial year ended 31 December 2022, evaluation of the Management Board report on the Company’s operations in 2022 and the Management Board motion on distribution of net profit for the financial year ended 31 December 2022.
 6. Passing on a resolution regarding consideration and approval of the Management Board’s report on the Company's activity in 2022.
 7. Passing on a resolution regarding consideration and approval of the Company’s financial statement for the fiscal year 2022.
 8. Passing on a resolution concerning the profit allocation for the fiscal year 2022.
 9. Passing on a resolution regarding acknowledgment of the statement provided by the Company’s Management Board on the scope of application by the Company of the Corporate governance rules for supervised entities, set forth by the supervisory authority.
 10. Passing on a resolution regarding approval of the Report of the Supervisory Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group on the evaluation of the functioning of the remuneration policy in Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group in 2022.
 11. Passing on resolutions on granting a vote of acceptance to the Management Board members for performance of their duties in 2022.
 12. Passing on resolutions on the assessment of the individual suitability of the members of the Audit Committee and the Supervisory Board and the assessment of the collective suitability of the Audit Committee and the Supervisory Board (fit & proper).
 13. Passing on resolutions on granting a vote of acceptance to the Supervisory Board members for performance of their duties in 2022.
 14. Closing the session.

 

Warszawa, 21 kwietnia 2023 r.

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, Wiedeń A-1010, Austria


Zarząd Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 ksh, zwołuje na dzień 10 maja 2023 r. na godz. 10.30 w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z działalności w roku 2022 oraz z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu Spółki o zakresie stosowania przez Spółkę Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, ustalonych przez organ nadzoru.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania oceny indywidualnej odpowiedniości członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej (fit & proper).
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 14. Zamknięcie obrad.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.