dla akcjonariuszy dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 ksh, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2023 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group.

Warsaw, 8 August 2023

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, Vienna A-1010, Austria


The Management Board of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group on the basis of art. 399 § 1 and art. 402 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies, convenes on 31 August 2023 at 12.00 at the headquarters of the Company in Warsaw at Wołoska Street 22A, the Extraordinary General Meeting of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, with the following agenda:

1.    Opening of the Extraordinary General Meeting.
2.    Passing on a resolution on the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
3.    Confirming the validity of convening the Extraordinary General Meeting and its capability to pass resolutions.
4.    Passing on a resolution on approval of the agenda.
5.    Passing on a resolution on the appointment of a proxy of the Extraordinary General Meeting to assess the collective suitability of the Supervisory Board (fit & proper).
6.    Passing on a resolution on the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board (fit & proper).
7.    Passing on a resolution on approval of amendments to the Rules for remunerating members of the Supervisory Board (version 3.0).
8.    Closing the session.


Warszawa, 8 sierpnia 2023 r.

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, Wiedeń A-1010, Austria


Zarząd Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 ksh, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2023 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dokonania oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej (fit & proper).
6.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej (fit & proper).
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (wersja 3.0).
8.    Zamknięcie obrad.
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.