item-1_8.jpg item-1_8.jpg

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Management Board of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group on the basis of art. 399 § 1 and art. 402 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies, convenes on 29 April 2021 at 11.00 am at the headquarters of the Company in Warsaw at Wołoska Street 22A, the Annual General Meeting (AGM) of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, with the following agenda:

Warsaw, 14 April 2021

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Vienna,
Schottenring 30, A-1010

 1. Opening of the AGM.
 2. Election of the Chairman of the AGM.
 3. Confirming the validity of convening the AGM and its capability to pass resolutions.
 4. Approval of the agenda.
 5. Passing on a resolution regarding accepting the Supervisory Board’s report concerning the evaluation of the financial statement, the Management Board’s report on the Company's activity and the Management Board’s proposal in respect of profit allocation for the fiscal year 2020.
 6. Passing on a resolution regarding consideration and approval of the Management Board’s report on the Company's activity in 2020.
 7. Passing on a resolution regarding consideration and approval of the Company’s financial statement for the fiscal year 2020.
 8. Passing on a resolution concerning the profit allocation for the fiscal year 2020.
 9. Passing on a resolution regarding acknowledgment of the statement provided by the Company’s Management Board on the scope of application by the Company of the “Corporate governance principles for supervised entities”, set forth by the supervisory authority.
 10. Passing on a resolution regarding approval of the Report of the Supervisory Board concerning assessment of the remuneration policy realisation in the supervised entity.
 11. Passing on resolutions on granting a vote of acceptance to the Management Board members for performance of their duties in 2020.
 12. Passing on a resolution regarding appointment of a proxy to make an assessment of individual suitability of candidates and members of the Audit Committee and the Supervisory Board and assessment of the collective suitability of the Audit Committee and the Supervisory Board (fit & proper).
 13. Passing on resolutions regarding the appointment to the Supervisory Board.
 14. Passing on resolutions on granting a vote of acceptance to the Supervisory Board members for performance of their duties in 2020.
 15. Passing on a resolution regarding determination of the amount of remuneration for Supervisory Board members.
 16. Closing of the AGM.

 Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Wiedeń,
Schottenring 30, A-1010


Zarząd Spółki Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 ksh, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2021 na godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie ZWZ.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu Spółki o zakresie stosowania przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, ustalonych przez organ nadzoru.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do dokonania oceny indywidualnej odpowiedniości kandydatów i członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej (fit & proper).
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.