dla akcjonariuszy dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Management Board of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group on the basis of art. 399 § 1 and art. 402 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies, convenes on 25 May 2022 at 11.00 am at the headquarters of the Company in Warsaw at Wołoska Street 22A, the Annual General Meeting (AGM) of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, with the following agenda:

Warsaw, 11 May 2022

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Vienna,
Schottenring 30, A-1010


The Management Board of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group on the basis of art. 399 § 1 and art. 402 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies, convenes on 25 May 2022 at 11.00 am at the headquarters of the Company in Warsaw at Wołoska Street 22A, the Annual General Meeting (AGM) of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, with the following agenda:

 1. Opening of the Annual General Meeting.
 2. Passing on a resolution on the election of the Chairman of the Annual General Meeting.
 3. Confirming the validity of convening the Annual General Meeting and its capability to pass resolutions.
 4. Passing on a resolution on approval of the agenda.
 5. Passing on a resolution regarding accepting the Supervisory Board’s report  concerning its activity in 2021 and the evaluation of the financial statement, the Management Board’s report on the Company's activity and the Management Board’s proposal in respect of profit allocation for the fiscal year 2021.
 6. Passing on a resolution regarding consideration and approval of the Management Board’s report on the Company's activity in 2021.
 7. Passing on a resolution regarding consideration and approval of the Company’s financial statement for the fiscal year 2021.
 8. Passing on a resolution concerning the profit allocation for the fiscal year 2021.
 9. Passing on a resolution regarding acknowledgment of the statement provided by the Company’s Management Board on the scope of application by the Company of the “Corporate governance principles for supervised entities”, set forth by the supervisory authority.
 10. Passing on a resolution regarding approval of the “Report of the Supervisory Board concerning assessment of the remuneration policy realisation in the supervised entity in 2021”.
 11. Passing on resolutions on granting a vote of acceptance to the Management Board members for performance of their duties in 2021.
 12. Passing on resolutions on granting a vote of acceptance to the Supervisory Board members for performance of their duties in 2021.
 13. Passing on a resolution regarding approval of the “Rules for remunerating members of the Supervisory Board” v. 2.0.
 14. Closing the session.

 

 


Warszawa, 11 maja 2022

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Wiedeń, 
Schottenring 30, A-1010


Zarząd Spółki Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 ksh, zwołuje na dzień 25 maja 2022 na godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.    
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.    
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2021.    
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.    
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu Spółki o zakresie stosowania przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, ustalonych przez organ nadzoru.     
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej w 2021 roku”.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej” v. 2.0.
 14. Zamknięcie obrad.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.