KLC

Koszty leczenia cudzoziemców na terenie Polski - dla firm

grupowe ubezpieczenie dla obcokrajowców, pracujących w Polsce

Dla kogo?

KLC
Osobowe

Możesz sam wybrać wysokość ubezpieczenia kosztów leczenia: 10 000 euro, 20 000 euro, 30 000 euro lub 40 000 euro

Ubezpieczenie jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • prowadzisz agencję pracy tymczasowej,
 • zatrudniasz w swojej firmie cudzoziemców,
 • jesteś cudzoziemcem, przebywającym na terenie Polski lub starasz się o wizę w celu czasowego pobytu,
 • razem z grupą przyjaciół rozpoczynasz studia w Polsce.

Chcesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb? Możesz dodać:

Co ubezpieczamy?

Koszty leczenia cudzoziemców na terenie Polski
Osobowe

Przyjeżdżasz do Polski na pobyt krótszy niż rok? Możesz wykupić ubezpieczenie tylko na czas przebywania w Polsce, nawet jeśli to jeden dzień

 • pobyt w szpitalu, leczenie i operacje,
 • transport z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, transport pomiędzy placówkami medycznymi, do szpitala lub miejsca zamieszkania, 
 • badania diagnostyczne i  zabiegi ambulatoryjne,
 • zakup niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza,
 • zakup okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy,
 • koszty transportu zwłok Ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty kremacji albo koszty pogrzebu na terenie Polski,
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej,
 • leczenie stomatologiczne.
   

Kiedy możemy Ci pomóc?

KLC
Osobowe

Możesz sam wybrać sumę ubezpieczenia NNW: 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł

Możesz liczyć na naszą pomoc m.in. jeśli:

 

 • trafisz do szpitala na leczenie lub operację w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania,
 • niezbędny będzie transport z miejsca wypadku do placówki medycznej lub między placówkami medycznymi,
 • będą wymagane  badania czy zabiegi ambulatoryjne, zlecone przez lekarza,
 • konieczny będzie zakup lekarstw, środków opatrunkowych,
 • uszkodzisz okulary, protezy lub inne środki pomocnicze wspierające proces leczenia, które były zalecone przez lekarza w związku z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem,
 • w wyniku ostrego stanu bólowego lub zapalnego konieczne będzie leczenie stomatologiczne.
   

Co nas wyróżnia?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
Osobowe

Pokryjemy koszty leczenia, wynikające z nasilenia się objawów choroby przewlekłej

Dbamy o Twój spokój podczas pobytu w Polsce:

 

 • w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do Twojej dyspozycji jest całodobowe Centrum Alarmowe,
 • dajemy Ci możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych,
 • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypłacimy świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia NNW.

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

  Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO); oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 22 ust. 2 lit. c RODO; marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług; ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie przez niego roszczeń; ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań; reasekuracji ryzyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym podmiotom przeprowadzającym likwidację szkody, firmom windykacyjnym i agentom ubezpieczeniowym.

  W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione lub przekazane do takiego państwa trzeciego, w tym również do państwa niezapewniającego, według Komisji Europejskiej, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (bez podania danych osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie umowy ubezpieczenia). Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

  W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody, decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), w zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia, na podstawie danych, tj.: data urodzenia, rok uzyskania prawa jazdy, przebieg ubezpieczenia (szkodowość), przedmiot ubezpieczenia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Ocena ryzyka ma wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

  Wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka. Przysługuje Pani/Panu prawo do zakwestionowania decyzji podjętych w sposób zautomatyzowany, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez pracownika administratora).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.