Pakiet AGRO

Pakiet AGRO

dajemy energię na owocną pracę

Dla kogo?

Pakiet AGRO
pakiet agro

Cały swój majątek ubezpieczysz na jednej polisie

Pakiet AGRO jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • jesteś posiadaczem gospodarstwa rolnego i wiesz, że ubezpieczenia obowiązkowe nie chronią w pełni Twojego majątku,
 • dbasz o zdrowie i życie swoich najbliższych,
 • jesteś rolnikiem tzn. osobą fizyczną, która posiada gospodarstwo rolne i dodatkowo prowadzisz gospodarstwo agroturystyczne,
 • chcesz mieć wybór i osobiście dopasować ubezpieczenie do codziennych potrzeb rodziny i prowadzonego gospodarstwa.

Co zawiera ubezpieczenie?

Pakiet AGRO to podstawowe ubezpieczenia dla rolnika (w tym obowiązkowe - OC i ubezpieczenie budynków rolnych) oraz wiele ubezpieczeń uzupełniających.

Ubezpieczenia podstawowe:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (OC)

Pomocne, gdy: w Twoim gospodarstwie zdarzy się wypadek i konieczna będzie wypłata odszkodowania dla osoby trzeciej

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Przyda się, gdy: z powodu np. deszczu czy uderzenia pioruna zniszczeniu ulegną niektóre elementy budynku.

Ubezpieczenie dobytku rolniczego

Pomocne, gdy: niespodziewane zdarzenia losowe spowodują szkodę np. w ziemiopłodach, urządzeniach rolniczych czy urządzeniach codziennego użytku

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym

Przyda się, gdy: konieczne będzie odszkodowanie dla osoby trzeciej, za wyrządzoną jej szkodę

Ubezpieczenie Agrocasco

Pomocne, jeśli: któraś z maszyn rolniczych ulegnie wypadkowi lub zniszczeniu

Co ubezpieczamy?

Pakiet AGRO
pakiet agro

Czy wiesz, że obejmujemy ochroną pszczoły miodne - do 10 rodzin pszczelich zamieszkujących w obrębie siedliska?

 • majątek rolnika, w tym:  budynki, budowle, mienie ruchome, narzędzia i urządzenia, materiały i zapasy, ziemiopłody i zwierzęta gospodarskie,
 • życie i zdrowie rolnika oraz jego najbliższych i pracowników,
 • maszyny rolnicze od zdarzeń losowych i wypadku,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Pakiet AGRO
pakiet agro

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach w gospodarstwie! Co najmniej raz w roku fachowiec powinien sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej i przewodów kominowych

Możesz liczyć na naszą pomoc:

 

 • kiedy z powodu pożaru czy zalania uszkodzeniu ulegnie Twój dom lub budynek gospodarczy np. obora czy stodoła,
 • jeśli podczas prac gospodarskich któryś z ubezpieczonych pracowników ulegnie wypadkowi,
 • w przypadku gdy zwierzę pogryzie instalację elektryczną, wbudowaną w ścianę,
 • jeśli nastąpi pęknięcie ścian domu z powodu mrozu.

Co nas wyróżnia?

Pakiet AGRO
pakiet agro

Obejmujemy ochroną maszyny rolnicze wieku nawet do 30 lat

Dbamy o Twój spokój:

 

 • ubezpieczymy zwierzęta futerkowe w chowie przydomowym (do 50 sztuk), a także jelenie szlachetne, alpaki i daniele w chowie zamkniętym na terenie gospodarstwa,
 • ubezpieczymy od następstw nieszczęśliwych wypadków Twoich najbliższych, bez względu na ich wiek,
 • dajemy Ci możliwość rozszerzenia zakresu ochrony budynków rolniczych o dodatkowe zdarzenia losowe oraz umożliwiamy ubezpieczenie małych budynków i budowli,
 • oferujemy możliwość ubezpieczenia Twojego mienia od ryzyka dewastacji, przepięć (szkód elektrycznych) oraz od stłuczenia lub pęknięcia.
   

Obejrzyj ile możliwości daje Pakiet AGRO

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić zmianę na polisie

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić

 • Mail

  Przez formularz

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

  Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO); oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 22 ust. 2 lit. c RODO; marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług; ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie przez niego roszczeń; ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań; reasekuracji ryzyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym podmiotom przeprowadzającym likwidację szkody, firmom windykacyjnym i agentom ubezpieczeniowym.

  W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione lub przekazane do takiego państwa trzeciego, w tym również do państwa niezapewniającego, według Komisji Europejskiej, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (bez podania danych osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie umowy ubezpieczenia). Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

  W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody, decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), w zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia, na podstawie danych, tj.: data urodzenia, rok uzyskania prawa jazdy, przebieg ubezpieczenia (szkodowość), przedmiot ubezpieczenia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Ocena ryzyka ma wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

  Wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka. Przysługuje Pani/Panu prawo do zakwestionowania decyzji podjętych w sposób zautomatyzowany, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez pracownika administratora).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.